เกษตรอำเำภอสะเมิง

 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นว่าพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด และตำบลแจ่มหลวง แห่งอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีเนื้อที่ 674.58 ตารางกิโลเมตร และประชากร 10,561 คน มีการจัดตั้งโครงการพระราชดำริหลายโครงการ มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมติดต่อเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความยากลำบาก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย เรื่องยาเสพติด และปัญหาด้านการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า จึงเห็นชอบให้แยกพื้นที่
ดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ ชื่อ "อำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ" มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ดี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออำเภอที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นั้นตามที่กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทาน ว่า "อำเภอกัลยาณิวัฒนา" ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตร ีมีมติเห็นชอบร่าง "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ..." ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 126 ตอนที่ 97 ก หน้า 7 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และมีผลใช้บังคับในวันรุ่งขึ้น โดยปรากฏเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ว่า

"...โดยที่ตำบลแจ่มหลวง ตำบลบ้านจันทร์ และตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีท้องที่กว้างขวาง มีชุมชนและชุมนุมการค้าหนาแน่น มีสภาพเจริญขึ้นกว่าเดิมมาก แต่เนื่องจากมีภูมิประเทศตั้งอยู่ห่างไกล ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สมควรแยกตำบลดังกล่าวออกจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และรวมตั้งเป็น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ ความสะดวกของประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ท้องที่มีความเจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้


การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอกัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย 3 ตำบล 21 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แจ่มหลวง (Chaem Luang) 7 หมู่บ้าน
2. บ้านจันทร์ (Ban Chan) 7 หมู่บ้าน
3. แม่แดด (Mae Daet) 7 หมู่บ้าน

 กรมส่งเสริมการเกษตร
ประวัติสำนักงาน
อัตรากำลัง


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการเกษต
สถิติการปลูกพืช ย้อนหลัง ๓ ปี
สถานการณ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
แผนการปฏิบัติงานผู้บริหาร
แผนปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภัยธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวเกษตร
รายงานพืชรายเดือน
รายงานการประชุม DM
รายงานการประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
งานสถาบันเกษตรกร
งานวิสาหกิจชุมชน
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา


เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
เกษตรอำเภอแม่แตง
เกษตรอำเภอพร้าว
เกษตรอำเภอเชียงดาว
เกษตรอำเภอเวียงแหง
เกษตรอำเภอฝาง
เกษตรอำเภอไชยปราการ
เกษตรอำเภอแม่อาย
เกษตรอำเภอแม่ริม
เกษตรอำเภอหางดง
เกษตรอำเภอสารภี
เกษตรอำเภอสันกำแพง
เกษตรอำเภอแม่ออน
เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
เกษตรอำเภอสันทราย
เกษตรอำเภอสันป่าตอง
เกษตรอำเภอแม่วาง
เกษตรอำเภอดอยหล่อ
เกษตรอำเภอจอมทอง
เกษตรอำเภอฮอด
เกษตรอำเภอดอยเต่า
เกษตรอำเภอแม่แจ่ม
เกษตรอำเภออมก๋อย
เกษตรอำเภอสะเมิง
อักษรไทย อำเภอกัลยาณิวัฒนา
อักษรโรมัน Amphoe Galyani Vadhana
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5026


พื้นที่ 674.58 ตร.กม.
ประชากร 10,574 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 15.67 คน/ตร.กม
.

ที่ตั้ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 2 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 50270

สภาพสังคม
อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง
สภาพป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณและป่าสน
มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
ประกอบด้วยชุมชนชาวเขาหลายเผ่า
ได้แก่ เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าม้ง และลีซอ ส่่่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน
และการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอกัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย 3 องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจ่มหลวงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แดดทั้งตำบล

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจขณะนี้ถือว่ากำลังเริ่มต้นที่จะก้าว
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีร้านอาหารใหญ่ๆ
ไม่มีเซเว่น สัญญาณมือถือ DTAC ,GSM
ธนาคารธกส.ซึ่งมีเพียงธนาคารเดียว
อาณาเขต
อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปาย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสะเมิง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่ม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สถานที่สำคัญ
วัดบ้านจันทร์ ที่ตั้งของเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า
100 ปีอ่างเก็บน้ำห้วยอ้อเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ทัศนียภาพสวยงามเป็นแหล่งตกปลาตามธรรมชาติ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์
เป็็นสถานที่่ฝึกอบรมการทอผ้าและ
การส่งเสริมอาชีพราษฎรในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ผลผลิตทางการเกษตร
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม